עבור לתוכן הראשי
🏠
שאלות נפוצות
צור קשר
מח 10

שאלות נפוצות ותשובות

  האם ניתן להביא דף נוסחאות לבחינות סטטיסטיקה ומימון, מקצועית א' ומקצועית ב'?

החל ממועד חורף 2017 יועמדו לשימוש הנבחנים בבחינות בסטטיסטיקה ומימון, במקצועית א' ובמקצועית ב' דפי נוסחאות אחידים (דף נפרד לסטטיסטיקה ומימון, ודף נפרד למקצועית א' ולמקצועית ב'). דף הנוסחאות יוצמד למחברת הבחינה. לא יתאפשר להכניס עותק מודפס של דף הנוסחאות, דף נוסחאות אחר או כל מסמך נוסף.

להלן קישורית לדף נוסחאות לבחינה בסטטיסטיקה ומימון:
למעבר לקישור לחץ כאן

להלן קישורית לדף נוסחאות לבחינות מקצועית א' ומקצועית ב':
למעבר לקישור לחץ כאן

  כיצד נרשמים לבחינה?

מידע על רישום לבחינות הרישוי

למעבר לקישור לחץ כאן

כדי להירשם לבחינה/ות עליך למלא טופס פ011:

למעבר לקישור לחץ כאן

  האם אני רשום לבחינה?

היכנסו לאזור האישי באתר זה כאשר ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי. באזור האישי, תחת לשונית 'מבחנים', מופיע סטטוס ההרשמה לכל בחינה.

  אני רוצה לגשת לבחינות. מתי ניתן להירשם?

הבחינות מתקיימות בכל הנושאים פעמיים בשנה, בדרך כלל בחודשים מאי-יוני ונובמבר-דצמבר. ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת כ- 20 יום לפני מועד הבחינה הראשונה שבמחזור הבחינות.
מועדי הבחינות ותקופות ההרשמה מתפרסמים באתר רשות ניירות:
למעבר לקישור לחץ כאן

  כיצד משחזרים קוד אישי?

בדף הבית יש להקיש על הקישורית "אין ברשותי קוד אישי". מיד ייפתח דף שיחזור קוד אישי. יש למלא את הפרטים האישיים והקוד האישי ישלח למייל שלך או לטלפון הנייד.

  מהם הנושאים בהם נבחנים?

למעבר לקישור לחץ כאן
כמו כן ניתן להקיש על הקישורית "מידע כללי על תוכן הבחינות (סילבוס)".

  האם קיימים תנאי קדם לבחינות?

אין תנאים מקדימים לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
ניתן לגשת לבחינות מקצועיות – מקצועית א' ומקצועית ב' לאחר מעבר בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומעבר או קבלת פטור מ- 3 בחינות יסוד: חשבונאות, כלכלה וסטטיסטיקה ומימון. מידע על קבלת פטור ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך:
למעבר לקישור לחץ כאן

להגשת בקשה לפטור יש להיכנס לטופס פ011:
למעבר לקישור לחץ כאן

מועמדים מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר, יכולים לגשת לבחינה מקצועית א' לאחר קבלת אישור ממשרד האוצר.

  מי רשאי לקבל התאמות בבחינות וכיצד מגישים את הבקשה?

מי רשאי לקבל התאמה בבחינות?

רשות ניירות ערך מאפשרת לנבחנים שהינם עולים חדשים ולנבחנים בעלי לקויות למידה, לקויות ראיה או מגבלות פיזיות אחרות, להגיש בקשה לקבל התאמות מיוחדות במהלך בחינות הרישוי.
נבחן אשר יימצא זכאי לתוספת זמן יקבל תוספת זמן של 40 דקות.

מקרים בהם ניתנות התאמות בבחינות ואישורים נדרשים:

1. נבחנים שעלו לארץ לאחר גיל 10 זכאים לתוספת זמן לכל בחינה ורשאים להשתמש במילון עברי-לועזי.
על מנת לקבל התאמות אלו, יש לשלוח צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.

2. בני מיעוטים אשר לימודיהם התיכוניים לא היו בשפה העברית זכאים לתוספת זמן לכל בחינה ורשאים להשתמש במילון עברי- ערבי.
על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו וכן צילום תעודת הזהות.

3. לקויי למידה יהיו זכאים לתוספת זמן.
על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור העומד בקריטריונים שהוגדרו בחוזר משרד הבריאות לעניין אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים. להלן קישורית לקריטריונים:
למעבר לקישור לחץ כאן

4. לקויי ראיה זכאים להתאמות בהתאם לנסיבות - יש לצרף אישור מרופא מומחה או תעודת עיוור.

5. בעלי מגבלות פיזיות זכאים להתאמות בהתאם לנסיבות - אם קיימות מגבלות פיזיות אשר בגינן מבקש הנבחן לקבל התאמות בבחינה, עליו לצרף לבקשתו אבחונים מעודכנים מרופא מומחה בהתאם לבעיה שאובחנה.


תוקף האבחון

1. לקויות למידה - יוכר אבחון שבוצע לאחר גיל 18. אם האבחון בוצע לפני גיל 18, הוא יוכר אם בוצע לכל המוקדם שש שנים לפני מועד הגשת הבקשה.

2. לקויות ראיה -
א. יוכר אבחון שבוצע לכל המוקדם שישה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
ב. תעודת עיוור תקפה החל ממועד קבלת התעודה.

3. מגבלות פיזיות –
א. יתקבל אבחון של רופא מומחה שבוצע לכל המוקדם שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.
ב. האבחון יכלול הסבר מפורט בדבר ההשפעות שיש למגבלות הפיזיות על תפקודו של המטפל בעת הבחינה.
ג. במידה והמגבלה כרונית, האבחון אינו צריך להיות עדכני, אך עליו לכלול התייחסות לעובדה שהמגבלה כרונית והשפעותיה קבועות.


הליך הגשת הבקשה והטיפול בפנייה
יש לשלוח את הבקשה והאישורים בקבצי pdf באמצעות אתר הבחינות בכתובת www.isaexams.co.il. טופס להגשת בקשה לתנאים מיוחדים נמצא באזור האישי, תחת לשונית "בקשות וטפסים".
מי שאין באפשרותו לסרוק ולשלוח באמצעות הדוא"ל, יוכל לשלוח את האישורים לפקס מספר 02-6524256
יש לשלוח את הבקשה והאישורים לא יאוחר משבועיים ימים לפני הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

שימוש במתורגמן
נבחן המעוניין בשרותי מתורגמן יפנה בבקשה באמצעות אתר הבחינות בכתובת www.isaexams.co.il. ניתן לפנות באמצעות "צור קשר" – כפתור הנמצא באתר הבית, וזאת לא יאוחר מ- 30 יום לפני הבחינה.
המתורגמן ייבחר על ידי הרשות וימומן על-ידי הנבחן.
המתורגמן יקרא בפני המועמד את שאלות הבחינה בשפה שתידרש.
לרשות ולחברת מח 10 אין חלק בתרגום הבחינה והן אינן אחראיות לדיוק התרגום.
עלות עבודת התרגום תיקבע ע"י המתורגמן ותשולם לו על-ידי הנבחן במישרין לפני הבחינה.
ניתן לחלוק מתורגמן אחד לקבוצה של נבחנים.
למען הסר ספק, הסתייעות במתורגמן אינה גורעת מתוספת הזמן של 40 דקות לה זכאי הנבחן או מזכותו לעשות שימוש במילון עברי-לועזי.

במועדי הבחינות המפורסמים באתר הרשות יבחנו גם נבחנים בעלי זכאות למתן התאמה זו או אחרת.

קבלת תשובות
אישורים בדבר התאמות בבחינה יישלחו למועמדים באמצעות הדוא"ל תוך שבעה ימי עבודה.

  כיצד מבטלים רישום לבחינה?

.ניתן לבטל רישום לבחינה ולקבל החזר כספי בהתאם למועד הגשת הבקשה.
לא ניתן לקבל החזר כספי למועמד ששילם עבור השתתפות בבחינה ולא השתתף בה, למעט בנסיבות ובתנאים מיוחדים.
כללים לביטול הרשמה ולהחזר אגרת בחינה מפורטים בכתובת שלהלן:

למעבר לקישור לחץ כאן

את הבקשות והאסמכתאות יש להפנות לכתובת הדוא"ל: licensing@isa.gov.il

  דחיתי הרשמה לבחינה במועד קודם ועכשיו ברצוני לחדש הרשמה מבלי לשלם שוב אגרת בחינה. כיצד מחדשים הרשמה לבחינה?

חידוש הרשמה נעשה במסגרת תקופת ההרשמה באמצעות טופס מקוון פ011 (טופס חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד בחינה קודם):
למעבר לקישור לחץ כאן

לאחר חידוש הרשמה לבחינה יופיע העדכון באתר זה, באזור האישי, תחת לשונית 'מבחנים'.

  כיצד אדע איפה אני נבחן?

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח אליך זימון למייל הכולל מידע מפורט לגבי מיקום ושעת הבחינה.
אם לא קבלת את ההודעה במועד, בדוק את את נכונות כתובת הדוא"ל שלך באזור האישי באתר.
מועד הבחינה ומיקומה יופיעו באזור האישי שלך באתר זה.
יומיים לפני מועד הבחינה תקבל מסרון לטלפון הנייד שלך שאת מספרו רשמת בפרטיך האישיים.

  כיצד מעדכנים פרטים אישיים?

ניתן לעדכן כל פרט אישי מלבד שם ושם משפחה באמצעות טופס הנמצא באתר זה באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי ודאו שברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

לצורך החלפת שם או\ו שם משפחה עליך לשלוח צילום תעודת זהות מעודכן למייל:
Moach10@isa.gov.il

  איבדתי / אין בידי תעודת זהות. כיצד אני יכול לגשת לבחינה?

ניתן להזדהות באמצעות רישיון נהיגה או דרכון.

  נבחנתי בבחינה. כיצד אני מקבל אישור על כך?

ניתן להוריד מאתר זה אישור נוכחות בבחינה/ות. טופס אישור נוכחות בבחינה נמצא באתר, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

  עברתי את הבחינה בהצלחה. כיצד מקבלים אישור על מעבר בחינה?

ניתן להוריד מאתר זה אישור על מעבר בחינה/ות. טופס אישור מעבר בחינה נמצא באתר , באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

  נבחנתי בבחינה ונכשלתי. כיצד מערערים על שאלות בבחינה?

ניתן לערער על שאלות בבחינה עד 30 יום מיום פרסום הציונים.
מידע בנושא ערעורים
למעבר לקישור לחץ כאן
יש לשלם את אגרת הערעור ולמלא את השגותיך באתר הרשות לניירות ערך
למעבר לקישור לחץ כאן

  נירשמתי לבחינות יסוד ולבחינות המקצועיות. לא עברתי את אחת מבחינות היסוד, מה קורה עם הרשמתי לבחינות המקצועיות?

הרשמתך לבחינות המקצועיות נדחתה למועד עתידי (בלתי מוגדר). ניתן לחדש הרשמה לבחינות במועד הרצוי ובזמן תקופת ההרשמה.

  האם ניתן להשתמש באטמי אוזניים במהלך הבחינה?

כן. ניתן להשתמש באטמי אוזניים ולא באוזניות מכל סוג שהוא.

  נכשלתי בבחינה. כיצד אוכל לבדוק את דף התשובות שלי ולראות את גירסת הבחינה?

ביחס למבחנים הסגורים ניתן ללחוץ על הקישור "הבחינה שלי" במידע האישי ולראות את גירסת הבחינה ועל ידי לחיצה על הקישורית "דף התשובות שלי" ניתן לראות את דף התשובות. ביחס לבחינה הפתוחה מקצועית ב', יש לשלוח מייל באמצעות הצור קשר באתר ולבקש את חוברת הבחינה.